ZnamPolski.pl Słownik Błędów Językowych

Słownik będzie pozycją wyjątkową na polskim rynku wydawniczym. Wyjątkowość ta wyraża się kilkoma rozwiązaniami merytorycznymi i technicznymi, niespotykanymi w takim zestawie w innych słownikach poprawnościowych. (…) Hasło w tym słowniku jest umieszczone w dwóch kolumnach – w lewej są elementy językowe i przykłady ich użycia błędne, w prawej – poprawne. Umożliwia to czytelnikowi zapoznanie się od razu z wersją poprawną, skontrastowaną z wersją błędną. To dobre rozwiązanie. (…)

Słuszne jest bardzo oszczędne posługiwanie się terminologią językoznawczą. To sprawia, że hasła słownikowe są przystępne dla każdego czytelnika. (…) Dobrym rozwiązaniem jest dawanie przy wielu hasłach uwag uogólniających, które pozwalają czytelnikowi rozszerzyć wiedzę dotyczącą danego wyrazu czy frazeologizmu, jego typowych kolokacji, czasem etymologii. Uwagi te są pisane językiem w pełni zrozumiałym (…).

Słownik błędów językowych jest oryginalnym wydawnictwem, przydatnym przy pierwszym kontakcie z zagadnieniami poprawności językowej i kultury języka. Rozstrzygnięcia normatywne w nim zawarte pozostają w zgodzie z kodyfikacją normy współczesnej polszczyzny (…).