ZnamPolski.pl Słownik Błędów Językowych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGDROGĄ ELEKTRONICZNĄprzez sklep internetowy

ZnamPolski.pl Słownik Błędów Językowych

§1. Definicje użyte w regulaminie

 1. Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Klientowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika.
 3. Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają zdolność prawną – która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.
 4. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Klienta.
 6. Paczkomat to automatyczna skrytka lub terminal pocztowy, służący do odbierania przesyłek z Towarami.
 7. Przewoźnik to podmiot świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy ze Sprzedawcą.
 8. Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu.
 9. Sklep to sklep prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: znampolski.pl.
 10. Sprzedawca to Marek Zboralski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja NOMEN, z siedzibą w Poznaniu (60-462) przy ul. Synów Pułku 13, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 781-100-26-57 oraz REGON 630250893, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pocztą tradycyjną (adres jw.) lub pocztą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail: kontakt@znampolski.pl.
 11. Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.
 12. Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
 13. Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz może go zamieszczać jako załącznik do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów. Klienci mogą w dowolnym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 4. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 5. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta:
  1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera – w wersji aktualnej bądź poprzedniej, z włączoną obsługą JavaScript,
  3. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 6. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z poniesieniem przez Klienta kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług Klient korzysta.

§3. Podstawowe funkcjonalności sklepu

 1. Sprzedawca udostępnia Klientom następujące podstawowe funkcjonalności Sklepu:
  1. możliwość składania zamówień Towarów oferowanych w ramach Sklepu,
  2. korzystanie z formularza kontaktowego,
  3. udostępnienie oferty reklamowej Towaru lub polecenie zasobów Sklepu w mediach społecznościowych,
 2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić odpowiednią treść, a następnie nadać wiadomość do Sprzedawcy. Sprzedawca udzieli odpowiedzi poprzez wysłanie wiadomości e-mail – jeśli uzna, że udzielenie odpowiedzi jest potrzebne i zasadne, biorąc pod uwagę meritum wiadomości oraz swój interes związany ze sprzedażą Towarów przez Sklep.
 3. Aby skorzystać z funkcjonalności udostępnienia oferty reklamowej Towaru lub polecenia zasobów Sklepu w mediach społecznościowych, należy użyć przycisków przypisanych do tych mediów, opublikowanych w ramach Sklepu. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, wymagane jest posiadanie konta użytkownika w wybranych mediach społecznościowych.
 4. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia udostępnionych funkcjonalności lub wprowadzenia nowych.

§4. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu

 1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk.
 2. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia, określając liczbę egz. wybranych Towarów, metodę ich Dostarczenia oraz metodę płatności.
 3. Podczas składania zamówienia Klient wprowadza lub wybiera:
  1. swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe,
  2. dane adresowe w celu Dostarczenia Towarów,
  3. dane rozliczeniowe.
 4. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta, poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
 5. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w zamówieniu.
 6. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarów przez Sprzedawcę.
 8. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę adresu Dostarczenia.
 9. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących taką sytuację. Udzielenie tej informacji następuje drogą elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać następujące propozycje modyfikacji zamówienia:
  1. odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  2. dokonanie podziału Towarów podlegających Dostarczeniu na część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.
 10. Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem zmiany o której stanowi pkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu zawarcia umowy Sprzedaży.
 11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail w celu umożliwienia wykrycia błędów występujących w złożonym zamówieniu. W przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
 12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

§5. Sprzedaż

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży Towarów na odległość.
 2. Ze świadczenia Usługi Sprzedaży Towarów wyłączeni są Klienci, którzy nie zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu nie mogą podać autentycznych danych adresowych dotyczących miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu Dostarczenia Towarów i wystawienia stosownej faktury dokumentującej Sprzedaż.
 3. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług w określonym terminie, do wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji lub dla wybranych przez siebie grup Klientów.
 5. Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.
 6. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
 7. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.
 8. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.
 9. Wydanie Towarów odbywa się:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Klienta,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia do Paczkomatu za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze do Paczkomatu wybranego przez Klienta.
 10. Informacje dotyczące dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników i kosztów Dostarczenia są opublikowane na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
 11. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
 12. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 13. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 14. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.
 15. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu.

§6. Płatności

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Towaru.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Towaru i wybranej formy płatności.
 3. Koszty transakcji (obsługi płatności) i Dostarczenia Towaru ponosi Klient.
 4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji (obsługi płatności).
 5. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
 6. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
  1. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513, NIP: 7811733852 oraz REGON: 634509164,
  2. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 81 1140 2004 0000 3802 3494 8324 (mBank).
 7. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Towaru.
 8. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
  1. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności,
  2. w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym.
 9. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
  2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
  3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

§7. Newsletter

 1. Przedmiotem Usługi newsletter jest świadczenie Sprzedawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych i marketingowych pochodzących od Sprzedawcy oraz ewentualnie innych materiałów o treści związanej tematycznie z ofertą Sklepu na adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu zamówienia lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.
 3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Klienta. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi.
 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola aktywacji, Klient może dobrowolnie oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę. Ta zgoda może być cofnięta w każdej chwili.
 5. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta.
 6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.
 7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zapisu Klienta na listę newslettera.
 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter lub przez wysłanie stosowanego oświadczenia Klienta do Sprzedawcy w wiadomości e-mail lub w liście tradycyjnym.

§8. Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi.
 2. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W treści składanej reklamacji zaleca się zamieszczenie:
  1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą do udzielenia odpowiedzi na reklamację oraz prowadzenia korespondencji z nią związanej,
  2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży do zwrotu środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
  3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
 4. W przypadku gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt.
 5. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 6. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 7. W przypadku gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.
 8. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

§9. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt. 1.
 3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§10. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy Sprzedaży Towaru będącego publikacją utrwaloną w pliku elektronicznym (e-book).
 3. W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§11. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

 1. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności i cookies
 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i cookies

§12. Warunki licencyjne

 1. Sprzedawca udziela na rzecz Klientów korzystających ze Sklepu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep, kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące do obsługi Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Sprzedawcę w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych do Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Sklepu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Sklepu i powiązanych z nim utworów. Sprzedawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści:
  1. bezprawnych,
  2. naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób trzecich,
  3. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.

§13. Obowiązywanie i zmiana regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu.
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.

§14.Postanowienia końcowe

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie (paragraf 1.).
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.
 3. W przypadku, gdy postanowienie Regulaminu okaże się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

Wersja: 1.1.  Data opublikowania: 07.12.2020 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Będąc Konsumentem, masz prawo odstąpić od umowy zawartej w naszym Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
 1. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą nas Państwo poinformować, pisząc na adres Agencja NOMEN Marek Zboralski, ul. Synów Pułku 13, 60-462 Poznań  lub kontakt@znampolski.pl,  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe. Wzór formularza jest załącznikiem do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu (poniżej).

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres Agencja NOMEN Marek Zboralski, ul. Synów Pułku 13, 60-462 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane przez Sprzedawcę na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (pobierz)

FORMULARZ REKLAMACYJNY (pobierz)